ျမန္မာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ..

မန္မာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ..

လိမ္ေနတဲ့အစုိးရျပန္ၾကည့္ဖုိ႔ share လုပ္လုိက္တာ။

Tagged with: ,
Posted in International, Media, Publication, Report, Rohingya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Witness to horror
UN : FLASH REPORT
WE ARE AT BREAKING POINT
The Rohingyas

The cover of the Rohingya; A short account of their history and culture

A HISTORICAL BACKGROUND OF ARAKAN
%d bloggers like this: