ေနာက္ဆုံးေပၚရုိဟင္ဂ်ာသီခ်င္း ေလမုန္တိုင္းထဲကငွက္ေလးအသံ

 

https://www.facebook.com/

ေနာက္ဆုံးေပၚရုိဟင္ဂ်ာသီခ်င္း ေလမုန္တိုင္းထဲကငွက္ေလးအသံ

 

Tagged with: ,
Posted in Media, Publication, Rohingya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: